Tin tức

Lệnh cơ bản trong sever Tình Yêu

Lệnh cơ bản trong sever Tình Yêu

/addstr : tăng điểm vào sức mạnh

/addagi: tăng điểm vào nhanh nhẹn

/addvit:  tăng điểm vào máu

/addene:  tăng điểm vào năng lượng

/addcmd: tăng điểm vào command

/reset : reset nhân vật khi đủ cấp

/resetauto: tự động reset khi đủ cấp

/move : di chuyển đến map chỉ định.

/xoatoi : rửa tội sát nhân

/freepoint : tẩy điểm